Ostukorv
Kirjavara raamatupood
Otsing 


NB! Soovi korral iga ostuga kaasa kingitus! Vt Kingitused, tasuta kraam.
Teemad: Keeleõpikud

Estonian for beginners
Eesti keel algajatele


„Estonian for beginners” on pehmekaaneline raamat. Raamatu seisukord: .


Estonian for beginners Eesti keel algajatele kaanepilt – front cover


Autorid: Tiiu Salasoo, Winifred Oser.


Kujundanud Ulvi Pihlak. Illustratsioonid: Vella Pihlak.
„Estonian for beginners” – tutvustus


CD on kaasas.


SISUKORD – TABLE OF CONTENTS

EESSÕNA – PREFACE

EESTI KEELE HÄÄLDAMINE JA ÕIGEKIRI – THE PRONUNCIATION AND SPELLING OF ESTONIAN
1. Täishäälikud – Vowels
2. Kaashäälikud – Consonants
3. Tähestik – The Alphabet
4. Rõhk – Stress
5. Silbitamine – Syllabification

HÄÄLDAMISHARJUTUSED – PRONUNCIATION PRACTICE
1. Täishäälikud – Vowels
2. Kaashäälikud – Consonants

ESIMENE ÕPPETÜKK – THE FIRST UNIT
KOHTUMINE LENNUJAAMAS
GRAMMATILISED SELETUSED – GRAMMATICAL POINTS
A. Isikulised asesõnad ja pöördsõna „olema” – Personal pronouns and the verb ‘to be’.
1. Jaatav kõne – The Positive
2. Eitav kõne – The Negative
B. See on ... See ei ole ... – This is ... This is not ...
C. Küsimused ja vastused – Questions and answers
HARJUTUSED – EXERCISES

TEINE ÕPPETÜKK
TEEL KOJU I
TEEL KOJU II
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad – Verbs
1. Infinitiiv: elama – The Infinitive: to Iive
2. Jaatav kõne
3. Eitav kõne
4. Küsimused ja vastused
5. Kestev tegevus – Continuous activity
B. Nimisõnad – Nouns
1. Nimetav ja omastav kääne – The Nominative and Genitive case
2. Käändelõpud – Case endings
3. Sisseütleva, seesütleva ja seestütleva käände lõpud – Case endings to indicate ‘into’, ‘in’, ‘out of’ or ‘from’
C. Arvsõnad (1–20) – Numerals
D. Tervitused – Greetings
HARJUTUSED

KOLMAS ÕPPETÜKK
KODUS I
KODUS II
KODUS III
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
1. Omamise väljendamine – Expressing ownership
2. Küsimused ja vastused
a) Kas sul on?
b) Kellel on?
B. Nimisõnad
Mitmuse nimetav – The Nominative Plural
C. Isikuliste asesõnade omastav – The Genitive of Personal Pronouns
D. Väljendusi – Some expressions
HARJUTUSED

NELJAS ÕPPETÜKK
ÕHTUSÖÖK I
ÕHTUSÖÖK II
ÕHTUSÖÖK III
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Nimisõnad
1. Lühike sisseütlev kääne – Short forms to indicate ‘into’
2. Alaleütleva, alalütleva ja alaltütleva käände lõpud – Case endings to indicate ‘onto’, ‘on’, ‘from’
3. Erilised väljendid alaleütlevas, alalütlevas ja sisseütlevas käändes – Special expressions involving the use of the Allative, Adessive and Illative cases
a) -le
b) -I
c) Kuhu me läheme? – Places we go to
HARJUTUSED

VIIES ÕPPETÜKK
TUTVUMINE LINNAGA I
TUTVUMINE LINNAGA II
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
ma- ja da- infinitiivid – The ma- and da-lnfinitives
B. Nimisõnad
Kaasaütlev ja ilmaütlev kääne – Cases indicating company or absence
C. Väljendusi – Some expressions
1. Küsimused ja vastused
2. Kaasaütlev pöördsõnaga „sõitma” – The use of -ga for means of transport
D. Arvsõnad
HARJUTUSED

KUUES ÕPPETÜKK
LAUPÄEVA HOMMIKUL I
LAUPÄEVA HOMMIKUL II
LAUPÄEVA HOMMIKUL III
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
Olevik ja tulevik – Present and Future tense
B. Nimisõnad
1. Osastav kääne – The Partitive case
2. Osastava kasutamine – Using the Partitive
a) Sihitis – The Object
b) Mitu? Enam kui üks – How many? More than one
c) Mõõdud ja hulgad – Measures and quantities
3. Küsimused ja vastused kordamiseks – Questions and answers for revision
a) Põhikäänded – Basic cases
b) Kohakäänded – Cases denoting place
i) Sisekohakäänded – Inner position
ii) Väliskohakäänded – Outer position
iii) Millal? – When?
c) Kaasa- ja ilmaütlev – The Comitative and Abessive cases
C. Omadussõnad ja käändelõpud – Adjectives and case endings
D. Kellaajad – Telling the time
HARJUTUSED

SEITSMES ÕPPETÜKK
RANNAS I
RANNAS II
RANNAS III
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
1. Lihtminevik sõnadest „olema” ja „tulema” – The Imperfect tense of ‘to be’ and ‘to come’
a) Olema – To be
b) Omamise väljendamine lihtminevikus pöördsõnaga „olema” – Expressing ownership in the Imperfect tense with the verb ‘olema’
c) Tulema – To come
2. Mida tehakse riietega? – What is done with clothes?
3. ma-infinitiivi kasutamine – Some uses of the ma-Infinitive
B. Nimisõnad
Alalütleva kasutamine aastaaegadega – The use of the Adessive case with the seasons
C. Omadussõnad
Keskvõrre – The Comparative
D. Väljendusi
Omamise kasutamine – Using ‘to have’
HARJUTUSED

KAHEKSAS ÕPPETÜKK
ENNE OSTUDE TEGEMIST I
ENNE OSTUDE TEGEMIST II
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
1. Lihtminevik – The Imperfect tense
a) Panema – To put
b) -si- lihtminevikus – -si- in the Imperfect tense
c) Lihtmineviku moodustamine ma-infinitiivist – The formation of the Imperfect from the ma-Infinitive
2. Omamise eitamine pöördsõnaga „olema” – Denying ownership with the verb ‘olema’
B. Nimisõnad
Mitmuse osastav – The Partitive Plural
HARJUTUSED

ÜHEKSAS ÕPPETÜKK
KAUPLUSTES I
KAUPLUSTES II
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
1. Lihtmineviku eitavad vormid – The Negative forms of the Imperfect tense
2. Minema – To go
a) Käsklustes – In commands
b) Olevik ja lihtminevik – The Present and Imperfect tenses
c) ma- või da-infinitiiv – ma- or da-Infinitive
3. Meeldima ja maitsma – Use of different verbs to indicate ‘to like’
a) Oleviku jaatav kõne – The Present Positive
b) Oleviku eitav kõne – The Present Negative
c) Lihtmineviku jaatav kõne – The Imperfect Positive
d) Lihtmineviku eitav kõne – The Imperfect Negative
B. Abisõnad – Auxiliary words
Eest ja pärast – Ago and after
C. Väljendusi
Kirjutama – To write
HARJUTUSED

KÜMNES ÕPPETÜKK
MÄGEDES I
MÄGEDES II
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
1. Tegema ja nägema – Use of ‘to do’ or ‘to make’ and ‘to see’
a) Oleviku jaatav kõne – The Present Positive
b) Oleviku eitav kõne – The Present Negative
c) Lihtmineviku jaatav kõne – The Imperfect Positive
d) Lihtmineviku eitav kõne – The Imperfect Negative
e) da-infinitiiv – da-Infinitive
2. Mida tehakse riietega? – What is done with clothes?
a) Käsud – Positive commands
b) Keelud – Negative commands
c) Käänded ainsuses – Cases used in the Singular
d) Käänded mitmuses – Cases used in the Plural
e) Ei ole – Not having (items of clothing) on
B. Nimisõnad
1. Rajav kääne – The Terminative case
2. Saav kääne – The Translative case
C. Omadussõnad
Ülivõrre – The Superlative
HARJUTUSED

ÜHETEISTKÜMNES ÕPPETÜKK
LAINE KIRI IMBILE
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
1. Täisminevik – The Present Perfect tense
2. Tingiv kõneviis (olevik) – The Conditional mood (the Present tense)
3. tud-partitsiip – The tud-Participle
B. Abisõnad
1. Äärde, ääres, äärest – To, at (the side of), from (the side of)
2. Juurde, juures, juurest – To, at, from
3. Ette, ees, eest
a) Määrates kohta – To the front, in front of, from the front
b) Millegi eest tänama – To thank for something
C. Väljendusi
1. Huvitav, huvitama – Interesting, to be interested, to interest
2. Millal? – When?
a) Mis päeval, nädalal, kuul, aastal? – On which day, month, year?
b) Kuud – Months
c) Kuupäev – The date
HARJUTUSED

KAHETEISTKÜMNES ÕPPETÜKK
PANGARÖÖV I
PANGARÖÖV II
PANGARÖÖV III
PANGARÖÖV IV
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
Umbisikuline (-kse) olevik – The Impersonal Present
B. Nimisõnad
Osa- ja täissihitis – The Partial and the Total Object
a) Osasihitis – The Partial Object
b) Täissihitis – The Total Object
c) Üldreegel – General rule
C. Abisõnad
1. Alla, all, alt – Under, under, from under
2. Sisse, sees, seest; välja, väljas, väljast – Inside and outside
D. Väljendusi
1. Mida sellega tehakse? – What is done with this?
2. Millega seda tehakse? – What does one do this with?
3. Kus müüakse midagi? – Where is something sold?
HARJUTUSED

KOLMETEISTKÜMNES ÕPPETÜKK
PILK EESTILE I
PILK EESTILE II
PILK EESTILE III
PILK EESTILE IV
GRAMMATILISED SELETUSED
A. Pöördsõnad
Põhivormid – Base forms
B. Nimisõnad
1. Olev kääne – The Essive case
2. Käänamine – Declension
a) Käänete moodustamine – The formation of cases
b) Käänamistabel – Table of declension
C. Abisõnad
Mööda – Along
D. Väljendusi
Oma – Own
a) Possessiivne asesõna – Possessive pronoun
b) Possessiivne omadussõna – Possessive adjective
HARJUTUSED

EESTI-INGLISE SÕNASTIK – ESTONIAN-ENGLISH GLOSSARY

INGLISE-EESTI SÕNASTIK – ENGLISH-ESTONIAN GLOSSARYRaamatu „Estonian for beginners” sisukord

Raamatu „Estonian for beginners” sisukord on veel sisestamata või see puudub sootuks.


Raamatuga „Estonian for beginners” seonduvad märksõnad: võõrkeel, eesti keel, õpikud, õppematerjalid iseõppijaileErrata

Sellele raamatule peaks tegelikult olema lisatud kirja- ja/või trükivigade loetelu. Kuna see puudub, siis alustame siin elektroonilist corrigenda’t.


Väga põgusal sirvimisel on Kirjavara Raamatupood tuvastanud mõne vea.

• Lk ii sisukorras on:
Alalelütleva, alalütleva ja alaltütleva käände lõpud … 33


Peab olema:
Alaltleva, alalütleva ja alaltütleva käände lõpud … 33


Lk 33 viga ei kordu.

• Lk iii sisukorras on:
LAUPÄEVA HOMMUKUL … 48


Peab olema:
LAUPÄEVA HOMMIKUL … 48


Lk 48 viga ei kordu.

Hea lugeja, kui märkad kas selles raamatus või mõnes teises trükises kirjaviga või mõnda teist viga, siis anna sellest meile teada e-postile kirjavara@kirjavara.ee ja me lisame selle info vastava trükise juurde.
Palun saatke vigade kohta infot ka nende trükiste kohta, mida me pole jõudnud veel oma kataloogi lisada.Raamatu „Estonian for beginners” tehnilised andmed


„Estonian for beginners” on pehmekaaneline raamat, 206 lk; 16,9 × 23,9 cm; ↔ 1,3 cm; 420 g.


Raamat „Estonian for beginners” on hetkel laost otsas.


Raamatu „Estonian for beginners” ilmumisandmed: Estoninan Learning Materials Council of Estonian Societies in Austria, 1992


ISBN/EAN: 9780646079646 (0-646-07964-6, 0646079646)Soovitame lisaks väljaandele „Estonian for beginners” vaadata ka neid trükiseid:


Tere!
Tere!

23.32


© Kirjavara OÜ • Registrikood 12272560 • kirjavara(ätike)kirjavara(punkt)ee • +372 501 5525